Želim suradnju!

Najava Poziva na dostavu projektnih prijedloga – Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija

Komponenta: C1.1.- Otporno, zeleno i digitalno gospodarstvo
Reforma: C1.1.1.- R6 Razvoj otpornog kulturnog i kreativnog sektora
Investicija:  C1.1.1.R6-I1- Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija

Cilj investicije je jačanje kapaciteta kulturnih i kreativnih industrija za poslovanje na jedinstvenom digitalnom tržištu u skladu s novim regulatornim i zakonodavnim okvirom te razvoj novih inovativnih proizvoda i usluga što će doprinijeti kulturnoj i medijskoj raznolikosti i pluralizmu.

U provedbi investicije prilikom procjene prihvatljivosti projekata, bit će podržana isključivo ulaganja čije aktivnosti doprinose navedenom cilju i jasno definiraju digitalni doprinos i napredak u segmentu poslovnih procesa, proizvodnje, distribucije i dostupnosti sadržaja i usluga visoke razine kvalitete.

Prihvatljiva područja djelovanja:

 • Arhitektura
 • Audiovizualne djelatnosti
 • Mediji
 • Baština
 • Dizajn
 • Izvedbene umjetnosti
 • Knjiga i nakladništvo
 • Primjenjive i vizualne umjetnosti

Pozivom će se podržati poslovni subjekti koji djeluju u prihvatljivim područjima, a čija je primarna djelatnost razvoj, stvaranje, proizvodnja, distribucija i/ili plasman proizvoda i usluga visoke razine kulturno umjetničke vrijednosti.

Za provedbu investicije C1.1.1.R6-I1 u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti osigurano je 33.180.702,1 € (250.000.000,00 HRK) bespovratnih sredstava.

Potpore se dodjeljuju u dvije grupe:

A) Državne potpore, uključujući potpore male vrijednosti povezane s provedbom projekta

B) Potpore male vrijednosti

Planirano razdoblje trajanja provedbe projekata je od 6 do 36 mjeseci, najkasnije do 31.12.2025.

Svaki projekt mora doprinositi ciljevima poziva i pokazateljima neposrednih rezultata.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

GRUPA A

 • Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu
 • Savjetodavne usluge povezane s projektom
 • Usavršavanje djelatnika
 • Sudjelovanje na sajmovima
 • Aktivnosti povezane s provedbom projekta

GRUPA B

 • Aktivnosti unaprjeđenja procesa i organizacije poslovanja
 • Aktivnosti upravljanja projektom

NAPOMENA: Grupa A obavezno mora sadržavati aktivnosti koje se financiraju Regionalnim potporama. Svi projektni prijedlozi u grupi A i B moraju uključivati aktivnost upravljanja projektom.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:

Mikro, mala i srednja poduzeća te ostale pravne i fizičke osobe koje se bave gospodarskom djelatnošću u području kulturnih i kreativnih industrija – arhitekture, audiovizualnih djelatnosti uključujuću videoigre, medija, baštine, dizajna, izvedbene umjetnosti, knjige i nakladništva, primijenjenih i vizualnih umjetnosti:

GRUPA A

 • trgovačka društva i obrti kojima osnivač nije tijelo javne vlasti
 • ustanove u kulturi kojima osnivač nije tijelo javne vlasti

GRUPA B

 • fizičke osobe koje profesionalnu obavljaju umjetničku djelatnost
 • umjetničke organizacije registrirane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetnog stvaralaštva, upisane u registar umjetničkih organizacija kod Ministarstva kulture i medija koje ostvaruju vlastite prihode prema dvojnom računovodstvu, odnosno vode poslovne knjige sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

Partnerstvo nije dozvoljeno, prijavitelj projekt provodi samostalno.

INTENZITET POTPORE

Ukupno raspoloživi iznos bespovratnih sredstava: 33.180.702,1 € (250.000.000,00 HRK).

Sredstva će se dodjeljivati sukladno Uredbi o općem skupnom izuzeću 651/2014 i Uredbi o potporama male vrijednosti 1407/2013

Dozvoljeni intenzitet potpore prema Uredbi 651/2014 za regionalne potpore za ulaganja i potpore za MSP-ove je od 45 do 70%, a do 100% za ulaganja temeljem potpora male vrijednosti (de minimis).

Vrsta potpore Mala poduzeća* Srednja poduzeća* Iznos bespovratnih sredstava (min-max)
GRUPA A Regionalne potpore za ulaganje

39.816,84 €

(300.000 kn)

995.421,06 €

(7.500.000 kn)

 • Grad Zagreb
55 % 45 %
 • Panonska Hrvatska
70 % 60 %
 • Sjeverna Hrvatska
70 % 60 %
 • Jadranska Hrvatska
60 % 50 %
Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ovima 50 %
Potpore za sudjelovanje MSP-ova na sajmovima 50 %
Potpore za usavršavanje 70 % 60 %
Potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja 50 %
GRUPA B Potpore male vrijednosti dodijeljene prema ovom Pozivu smatraju se transparentnim potporama, u smislu članka 4. Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013. 85 %

13.272,28 €

(100.000 kn)

185.811,93 €

(1.400.000 kn)

*odnosi se na prihvatljive troškove

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI- GRUPA A

 • Ulaganja u materijalnu imovinu
  • Troškovi informatičko- komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver)
  • Trošak gradnje, rekonstrukcije zgrada, poslovnih prostora, drugih objekata i uređenja pripadajuće parcele
  • Trošak održavanja, preuređenja i/ili modernizacije zgrade, poslovnih prostora, drugih objekata i pripadajuće parcele uključujući energetsku obnovu
  • Komunalni doprinos, cijene priključaka na vodovod i odvodnju te energetskih priključaka
  • Troškovi plaća osoblja proizašli iz otvaranja radnih mjesta uslijed početnog ulaganja
  • Neizravni troškovi po fiksnoj stopi od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja (troškovi najma / zakupa prostora, režijski troškovi koji uključuju grijanje/hlađenje, struju, vodu, plin, odvoz otpada i telekomunikacije, trošak koncesijske naknade poslovnog prostora u kojem se obavlja djelatnost, trošak održavanja informacijskog sustava)
  • Trošak uporabne dozvole i energetskog certifikata
  • Nabava novih strojeva, opreme, alata, radnih vozila i strojeva te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon, ako ih u pogon stavlja dobavljač
  • Troškovi montaže opreme i strojeva ukoliko su povezani s nabavljenom opremo te predstavljaju sastavni dio nabave opreme
 • Ulaganja u nematerijalnu opremu
  • Troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver) ako udovoljavaju uvjetima Programa državnih potpora
  • Nabava nematerijalne imovine u obliku patenata, autorskih prava, znanja i drugih vrsta intelektualnog vlasništva
 • Savjetodavne usluge povezane s projekto

  • Usluge
  • izrade planova i strategija digitalizacije poduzeća, organizaciju poslovanja, automatizaciju procesa i sl.
  • Usluge izrade dokumentacije za nabavu
  • Usluge upravljanja projektom
  • Usluge stručnog nadzora građenja
  • Usluge izrade izvedbenog projekta gradnje
 • Potpore za usavršavanje
  • Troškovi predavača za sate tijekom kojih su predavači sudjelovali u obuci
  • Troškovi povezani s predavačima i polaznicima koji su izravno povezani s projektom usavršavanja, poput putnih troškova, troškova smještaja, troškova materijala i potrošne robe izravno povezanih s projektom, amortizacija alata i opreme ako se upotrebljavaju isključivo za usavršavanje
  • Troškovi savjetodavnih usluga povezanih s projektom usavršavanja
 • Potpore za sudjelovanje na sajmovima
  • Najam
  • Uređivanje
  • Vođenje izložbene infrastrukture pri sudjelovanju na sajmu i slično
 • Aktivnosti povezane s provedbom projekta
  • Upravljanje projektom
   a) Trošak usluge pripreme natječajne dokumentacije, a koji su prihvatljivi od datuma objave Poziva (do najvišeg iznosa od 5.308,91 € (40.000,00 HRK));
   b) Trošak usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije
   c) Upravljanje projektom od strane vanjskih pružatelja usluge (do najvišeg iznosa od 24.553,72 € (185.000,00 HRK)).
   d) Trošak revizije projekta (za sve projekte čiji ukupno prihvatljivi troškovi projekta, navedeni u odredbama ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, premašuju 199.084,21 € (1.500.000,00 kn), do najvišeg iznosa troška revizije od 9.954,21 € (75.000,00 HRK))
  • Troškovi plaća osoblja koje će raditi na provedbi projekta (ugovor o radu na neodređeno i određeno vrijeme);

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI- GRUPA B

 • Potpore za inovacije procesa i organizaciju poslovanja, aktivnosti upravljanja projektom
   • Trošak usluge vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga, a koji su prihvatljivi od datuma objave Poziva (do najvišeg iznosa od 20.000,00 HRK);
   • Trošak usluge vanjskih stručnjaka za upravljanje projektom (do najvišeg iznosa od 30.000,00 HRK);
   • Trošak usluga vanjskih stručnjaka za pripremu i provođenje postupaka nabave
   • Trošak usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije
   • Nabava novih strojeva, opreme, alata te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon, ako ih u pogon stavlja dobavljač;
   • Troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver)
   • Nabava nematerijalne imovine u obliku patenata, autorskih prava, znanja i drugih vrsta intelektualnog vlasništva
   • Usluge izrade planova i strategija digitalizacije i organizacije poslovanja, automatizaciju procesa i sl.
   • Troškovi plaća osoblja koje će raditi na provedbi projekta (ugovor o radu na neodređeno i određeno vrijeme)
   • Troškovi povezani s predavačima i polaznicima za potrebe usavršavanja, poput putnih troškova, troškova smještaja, troškova materijala i potrošne robe izravno povezanih s projektom, amortizacija alata i opreme ako se upotrebljavaju isključivo za usavršavanje;
   • Troškovi savjetodavnih usluga povezanih s usavršavanjem
   • Troškovi nastali za najam, uređivanje i vođenje štanda pri sudjelovanju poduzetnika na određenom sajmu ili izložbi povezano s projektom.
   • Trošak održavanja, preuređenja i/ili modernizacije zgrade, poslovnih prostora, drugih objekata i pripadajuće parcele uključujući energetsku obnovu
   • Neizravni troškovi po fiksnoj stopi od 7% prihvatljivih izravnih troškova projekta (troškovi najma / zakupa prostora, režijski troškovi koji uključuju grijanje/hlađenje, struju, vodu, plin, odvoz otpada i telekomunikacije, trošak koncesijske naknade poslovnog prostora u kojem se obavlja djelatnost, trošak održavanja informacijskog sustava)

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu trajnog poziva s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 31. prosinca 2024. godine u 11:00 sati ili do iskorištenja raspoloživih sredstava za predmetni Poziv.

Postupak dodjele započinje zaprimanjem prvog projektnog prijedloga, a rok za podnošenje projektnih prijedloga ističe danom odobrenja posljednjeg projektnog prijedloga koji udovolji svim kriterijima utvrđenima za predmetni postupak dodjele, a kojim se iscrpljuju raspoloživa financijska sredstva, odnosno do krajnjeg roka za podnošenje projektnih prijedloga.

 

 

Slične vijesti

Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus…

Europska komisija objavila je poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2024. godinu kojim potiče sve zainteresirane da aktivno sudjeluju i predstave svoje projekte koji će doprinijeti inovacijama i razvoju obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta u Europi. Za financiranje u okviru programa Erasmus+ mogu se prijaviti sva javna i privatna tijela koja djeluju u […]

Vidi više

ZEZ objavila prijave za grupnu nabavu solarnih ele…

Na sunčanoj strani, servis Zelene energetske zadruge (ZEZ) za podršku u realizaciji solarnih elektrana poziva građane iz cijele Hrvatske spremne na ugradnju solarne elektrane za obiteljsku kuću, tvrtku ili obrt da se uključe u grupnu nabavu opreme i ugradnje solarnih elektrana, s ciljem osiguranja veće isplativosti ugradnje solarne elektrane izborom opreme visoke razine kvalitete po povoljnijim uvjetima, […]

Vidi više

APPRRR objavila Natječaj za provedbu intervencije…

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 1. prosinca Natječaj za provedbu intervencije 73.03. Korištenje obnovljivih izvora energije iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.  Prihvatljivi korisnici su: fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, uključujući proizvođačke organizacije priznate u skladu s posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih […]

Vidi više

  Sjedište tvrtke
  Trogirska 8
  42000 Varaždin

  Ured
  Mara d.o.o.
  Trogirska 8
  42000 Varaždin

  Mob. +385 91 6283 091
  Tel. +385 42 204 226
  info@mara.hr