Želim suradnju!

Najava Poziva na dostavu projektnih prijedloga – Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija

Komponenta: C1.1.- Otporno, zeleno i digitalno gospodarstvo
Reforma: C1.1.1.- R6 Razvoj otpornog kulturnog i kreativnog sektora
Investicija:  C1.1.1.R6-I1- Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija

Cilj investicije je jačanje kapaciteta kulturnih i kreativnih industrija za poslovanje na jedinstvenom digitalnom tržištu u skladu s novim regulatornim i zakonodavnim okvirom te razvoj novih inovativnih proizvoda i usluga što će doprinijeti kulturnoj i medijskoj raznolikosti i pluralizmu.

U provedbi investicije prilikom procjene prihvatljivosti projekata, bit će podržana isključivo ulaganja čije aktivnosti doprinose navedenom cilju i jasno definiraju digitalni doprinos i napredak u segmentu poslovnih procesa, proizvodnje, distribucije i dostupnosti sadržaja i usluga visoke razine kvalitete.

Prihvatljiva područja djelovanja:

 • Arhitektura
 • Audiovizualne djelatnosti
 • Mediji
 • Baština
 • Dizajn
 • Izvedbene umjetnosti
 • Knjiga i nakladništvo
 • Primjenjive i vizualne umjetnosti

Pozivom će se podržati poslovni subjekti koji djeluju u prihvatljivim područjima, a čija je primarna djelatnost razvoj, stvaranje, proizvodnja, distribucija i/ili plasman proizvoda i usluga visoke razine kulturno umjetničke vrijednosti.

Za provedbu investicije C1.1.1.R6-I1 u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti osigurano je 33.180.702,1 € (250.000.000,00 HRK) bespovratnih sredstava.

Potpore se dodjeljuju u dvije grupe:

A) Državne potpore, uključujući potpore male vrijednosti povezane s provedbom projekta

B) Potpore male vrijednosti

Planirano razdoblje trajanja provedbe projekata je od 6 do 36 mjeseci, najkasnije do 31.12.2025.

Svaki projekt mora doprinositi ciljevima poziva i pokazateljima neposrednih rezultata.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

GRUPA A

 • Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu
 • Savjetodavne usluge povezane s projektom
 • Usavršavanje djelatnika
 • Sudjelovanje na sajmovima
 • Aktivnosti povezane s provedbom projekta

GRUPA B

 • Aktivnosti unaprjeđenja procesa i organizacije poslovanja
 • Aktivnosti upravljanja projektom

NAPOMENA: Grupa A obavezno mora sadržavati aktivnosti koje se financiraju Regionalnim potporama. Svi projektni prijedlozi u grupi A i B moraju uključivati aktivnost upravljanja projektom.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:

Mikro, mala i srednja poduzeća te ostale pravne i fizičke osobe koje se bave gospodarskom djelatnošću u području kulturnih i kreativnih industrija – arhitekture, audiovizualnih djelatnosti uključujuću videoigre, medija, baštine, dizajna, izvedbene umjetnosti, knjige i nakladništva, primijenjenih i vizualnih umjetnosti:

GRUPA A

 • trgovačka društva i obrti kojima osnivač nije tijelo javne vlasti
 • ustanove u kulturi kojima osnivač nije tijelo javne vlasti

GRUPA B

 • fizičke osobe koje profesionalnu obavljaju umjetničku djelatnost
 • umjetničke organizacije registrirane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetnog stvaralaštva, upisane u registar umjetničkih organizacija kod Ministarstva kulture i medija koje ostvaruju vlastite prihode prema dvojnom računovodstvu, odnosno vode poslovne knjige sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

Partnerstvo nije dozvoljeno, prijavitelj projekt provodi samostalno.

INTENZITET POTPORE

Ukupno raspoloživi iznos bespovratnih sredstava: 33.180.702,1 € (250.000.000,00 HRK).

Sredstva će se dodjeljivati sukladno Uredbi o općem skupnom izuzeću 651/2014 i Uredbi o potporama male vrijednosti 1407/2013

Dozvoljeni intenzitet potpore prema Uredbi 651/2014 za regionalne potpore za ulaganja i potpore za MSP-ove je od 45 do 70%, a do 100% za ulaganja temeljem potpora male vrijednosti (de minimis).

Vrsta potpore Mala poduzeća* Srednja poduzeća* Iznos bespovratnih sredstava (min-max)
GRUPA A Regionalne potpore za ulaganje

39.816,84 €

(300.000 kn)

995.421,06 €

(7.500.000 kn)

 • Grad Zagreb
55 % 45 %
 • Panonska Hrvatska
70 % 60 %
 • Sjeverna Hrvatska
70 % 60 %
 • Jadranska Hrvatska
60 % 50 %
Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ovima 50 %
Potpore za sudjelovanje MSP-ova na sajmovima 50 %
Potpore za usavršavanje 70 % 60 %
Potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja 50 %
GRUPA B Potpore male vrijednosti dodijeljene prema ovom Pozivu smatraju se transparentnim potporama, u smislu članka 4. Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013. 85 %

13.272,28 €

(100.000 kn)

185.811,93 €

(1.400.000 kn)

*odnosi se na prihvatljive troškove

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI- GRUPA A

 • Ulaganja u materijalnu imovinu
  • Troškovi informatičko- komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver)
  • Trošak gradnje, rekonstrukcije zgrada, poslovnih prostora, drugih objekata i uređenja pripadajuće parcele
  • Trošak održavanja, preuređenja i/ili modernizacije zgrade, poslovnih prostora, drugih objekata i pripadajuće parcele uključujući energetsku obnovu
  • Komunalni doprinos, cijene priključaka na vodovod i odvodnju te energetskih priključaka
  • Troškovi plaća osoblja proizašli iz otvaranja radnih mjesta uslijed početnog ulaganja
  • Neizravni troškovi po fiksnoj stopi od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja (troškovi najma / zakupa prostora, režijski troškovi koji uključuju grijanje/hlađenje, struju, vodu, plin, odvoz otpada i telekomunikacije, trošak koncesijske naknade poslovnog prostora u kojem se obavlja djelatnost, trošak održavanja informacijskog sustava)
  • Trošak uporabne dozvole i energetskog certifikata
  • Nabava novih strojeva, opreme, alata, radnih vozila i strojeva te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon, ako ih u pogon stavlja dobavljač
  • Troškovi montaže opreme i strojeva ukoliko su povezani s nabavljenom opremo te predstavljaju sastavni dio nabave opreme
 • Ulaganja u nematerijalnu opremu
  • Troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver) ako udovoljavaju uvjetima Programa državnih potpora
  • Nabava nematerijalne imovine u obliku patenata, autorskih prava, znanja i drugih vrsta intelektualnog vlasništva
 • Savjetodavne usluge povezane s projekto

  • Usluge
  • izrade planova i strategija digitalizacije poduzeća, organizaciju poslovanja, automatizaciju procesa i sl.
  • Usluge izrade dokumentacije za nabavu
  • Usluge upravljanja projektom
  • Usluge stručnog nadzora građenja
  • Usluge izrade izvedbenog projekta gradnje
 • Potpore za usavršavanje
  • Troškovi predavača za sate tijekom kojih su predavači sudjelovali u obuci
  • Troškovi povezani s predavačima i polaznicima koji su izravno povezani s projektom usavršavanja, poput putnih troškova, troškova smještaja, troškova materijala i potrošne robe izravno povezanih s projektom, amortizacija alata i opreme ako se upotrebljavaju isključivo za usavršavanje
  • Troškovi savjetodavnih usluga povezanih s projektom usavršavanja
 • Potpore za sudjelovanje na sajmovima
  • Najam
  • Uređivanje
  • Vođenje izložbene infrastrukture pri sudjelovanju na sajmu i slično
 • Aktivnosti povezane s provedbom projekta
  • Upravljanje projektom
   a) Trošak usluge pripreme natječajne dokumentacije, a koji su prihvatljivi od datuma objave Poziva (do najvišeg iznosa od 5.308,91 € (40.000,00 HRK));
   b) Trošak usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije
   c) Upravljanje projektom od strane vanjskih pružatelja usluge (do najvišeg iznosa od 24.553,72 € (185.000,00 HRK)).
   d) Trošak revizije projekta (za sve projekte čiji ukupno prihvatljivi troškovi projekta, navedeni u odredbama ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, premašuju 199.084,21 € (1.500.000,00 kn), do najvišeg iznosa troška revizije od 9.954,21 € (75.000,00 HRK))
  • Troškovi plaća osoblja koje će raditi na provedbi projekta (ugovor o radu na neodređeno i određeno vrijeme);

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI- GRUPA B

 • Potpore za inovacije procesa i organizaciju poslovanja, aktivnosti upravljanja projektom
   • Trošak usluge vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga, a koji su prihvatljivi od datuma objave Poziva (do najvišeg iznosa od 20.000,00 HRK);
   • Trošak usluge vanjskih stručnjaka za upravljanje projektom (do najvišeg iznosa od 30.000,00 HRK);
   • Trošak usluga vanjskih stručnjaka za pripremu i provođenje postupaka nabave
   • Trošak usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije
   • Nabava novih strojeva, opreme, alata te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon, ako ih u pogon stavlja dobavljač;
   • Troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver)
   • Nabava nematerijalne imovine u obliku patenata, autorskih prava, znanja i drugih vrsta intelektualnog vlasništva
   • Usluge izrade planova i strategija digitalizacije i organizacije poslovanja, automatizaciju procesa i sl.
   • Troškovi plaća osoblja koje će raditi na provedbi projekta (ugovor o radu na neodređeno i određeno vrijeme)
   • Troškovi povezani s predavačima i polaznicima za potrebe usavršavanja, poput putnih troškova, troškova smještaja, troškova materijala i potrošne robe izravno povezanih s projektom, amortizacija alata i opreme ako se upotrebljavaju isključivo za usavršavanje;
   • Troškovi savjetodavnih usluga povezanih s usavršavanjem
   • Troškovi nastali za najam, uređivanje i vođenje štanda pri sudjelovanju poduzetnika na određenom sajmu ili izložbi povezano s projektom.
   • Trošak održavanja, preuređenja i/ili modernizacije zgrade, poslovnih prostora, drugih objekata i pripadajuće parcele uključujući energetsku obnovu
   • Neizravni troškovi po fiksnoj stopi od 7% prihvatljivih izravnih troškova projekta (troškovi najma / zakupa prostora, režijski troškovi koji uključuju grijanje/hlađenje, struju, vodu, plin, odvoz otpada i telekomunikacije, trošak koncesijske naknade poslovnog prostora u kojem se obavlja djelatnost, trošak održavanja informacijskog sustava)

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu trajnog poziva s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 31. prosinca 2024. godine u 11:00 sati ili do iskorištenja raspoloživih sredstava za predmetni Poziv.

Postupak dodjele započinje zaprimanjem prvog projektnog prijedloga, a rok za podnošenje projektnih prijedloga ističe danom odobrenja posljednjeg projektnog prijedloga koji udovolji svim kriterijima utvrđenima za predmetni postupak dodjele, a kojim se iscrpljuju raspoloživa financijska sredstva, odnosno do krajnjeg roka za podnošenje projektnih prijedloga.

 

 

Slične vijesti

Obavijest o povećanju iznosa sredstava za ugovara…

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike je 24. siječnja 2024. godine izdalo obavijest o povećanju iznosa financijskih sredstava u okviru Poziva „Zaželi – prevencija institucionalizacije“. Sredstva su povećana za 110.000.000,00 eura, odnosno sa 386.000.000,00 eura na 496.000.000,00 eura. Navedenim povećanjem omogućuje se financiranje svih projektnih prijedloga u okviru Poziva koji zadovoljavaju uvjete za […]

Vidi više

Javni natječaj za poticanje razvoja pametnih i od…

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje Javni natječaj za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga. Svrha Natječaja je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga u javnom sektoru, primjenom digitalnih tehnologija u svrhu boljeg korištenja resursa i smanjenja emisija stakleničkih plinova, a za dobrobit građana […]

Vidi više

Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Obnova j…

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Obnova javne kulturne infrastrukture”, Specifičnog cilja RSO4.6. Jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama.  Predmet Poziva: Ulaganja u unapređenje (obnovu) javne kulturne infrastrukture Svrha Poziva: povećanje pristupačnosti i sudjelovanja u kulturnom životu svih građana, osobito […]

Vidi više

  Sjedište tvrtke
  Trogirska 8
  42000 Varaždin

  Ured
  Mara d.o.o.
  Trogirska 8
  42000 Varaždin

  Mob. +385 91 6283 091
  Tel. +385 42 204 226
  info@mara.hr