Kontaktirajte nas
Kontakt
MARA
Partnerstvo. Povjerenje. Kvaliteta.
Inovativnost. Kreativnost. Predanost.
Pouzdanost. Pristupačnost. Zadovoljstvo. Uspjeh.

Mara d.o.o. - Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III
Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III
13.03.2017Opći cilj: doprinijeti povećanju zapošljivosti najranjivijih skupina na tržištu rada kroz pripremu i provedbu inovativnih lokalnih inicijativa za poticanje zapošljavanja usklađenih s lokalnim potrebama i strateškim prioritetima.

Specifični ciljevi:
 
Komponenta 1:
1. Omogućiti učinkovitu provedbu županijskih strategija razvoja ljudskih potencijala
 
Komponenta 2:
1. Omogućiti učinkovitu provedbu županijskih strategija razvoja ljudskih potencijala
2. Osigurati održivo funkcioniranje Lokalnih partnerstava za zapošljavanje
 
Ciljne skupine Poziva:
 
Komponenta 1:
 • nezaposleni pripadnici ranjivih skupina kako je definirano županijskim strategijama za razvoj ljudskih potencijala
 • učenici
Komponenta 2:
 • nezaposleni pripadnici ranjivih skupina kako je definirano županijskim strategijama za razvoj ljudskih potencijala
 • učenici
 • zaposlenici institucija članova Lokalnih partnerstava za zapošljavanje
 • predstavnici članova Lokalnog partnerstva za zapošljavanje
Prihvatljivi prijavitelji:

Komponenta 1: pravna osoba sa slijedećim pravnim statusom:
- ustanova (npr. škole, Hrvatski zavod za zapošljavanje, ustanove za obrazovanje odraslih, visokoškolske ustanove i ostale ustanove)
- udruga
- trgovačka društva i obrti
- sindikati, udruge sindikata više razine
- udruga poslodavaca, udruga poslodavaca više razine
- Poduzetničko potporne institucije evidentirane u jedinstvenom registru poduzetničke infrastrukture,
- jedinice lokalne i regionalne samouprave
- zadruge
- komore

Komponenta 2: 
- ustanova (npr. škole, Hrvatski zavod za zapošljavanje, ustanove za obrazovanje odraslih, visokoškolske ustanove i ostale ustanove)
- udruga
- poduzetnici (trgovačka društva, obrti)
- sindikati, udruge sindikata više razine
- udruga poslodavaca, udruga poslodavaca više razine
- Poduzetničko potporne institucije evidentirane u jedinstvenom registru poduzetničke infrastrukture,
- jedinice lokalne i regionalne samouprave
- zadruge
- komore
 
Prihvatljive aktivnosti:

Komponenta 1:
Projekti koji doprinose provedbi Strategija razvoja ljudskih potencijala u svim županijama Republike Hrvatske te gradu Zagrebu. Ukoliko strategije, kao dodatke, imaju Akcijske planove za zapošljavanje usmjerene ka ugroženim skupinama na tržištu rada (na primjer Akcijski planovi za zapošljavanje mladih, Akcijski planovi za zapošljavanje osoba s invaliditetom), podupirat će se i projekti koji su u skladu i s tim relevantnim strateškim dokumentima na regionalnoj razini.

 • Intervencije na tržištu rada i klubovi za zapošljavanje;
 • Promidžba i vidljivost;
 • Upravljanje projektom i administracija.
Komponenta 2:
Financirat će se aktivnosti koji doprinose provedbi Strategija razvoja ljudskih potencijala u svim županijama Republike Hrvatske te gradu Zagrebu. Ukoliko strategije, kao dodatke, imaju Akcijske planove za zapošljavanje usmjerene ka ugroženim skupinama na tržištu rada (na primjer Akcijski planovi za zapošljavanje mladih, Akcijski planovi za zapošljavanje osoba s invaliditetom), podupirat će se i projekti koji su u skladu i s tim relevantnim strateškim dokumentima na regionalnoj razini. Također, podupirat će se i aktivnosti usmjerene na daljnje jačanje kapaciteta lokalnih partnerstava za zapošljavanje kako bi se osigurala njihova održivost te unaprijedila funkcionalnost i učinkovitost na lokalnim tržištima rada.

 • Intervencije na tržištu rada i klubovi za zapošljavanje;
 • Poticanje poduzetništva;
 • Održivo funkcioniranje Lokalnih partnerstava za zapošljavanje;
 • Promidžba i vidljivost
Najniža vrijednost potpore:
- Komponenta 1: 400.000,00 HRK
- Komponenta 2: 700.000,00 HRK
 
Najviša vrijednost potpore:
- Komponenta 1: 1.000.000,00 HRK
- Komponenta 2: 2.000.000,00 HRK
 
Intenzitet potpore: do 100%
 
Krajnji rok prijave: 10. lipnja 2017.g.

Za više informacija na raspolaganju vam stoji vaš MARA tim!
© MARA d.o.o. 2015 | Sva prava pridržana
Ured: Tehnološki park, Zagrebačka 89, HR-42000 Varaždin
Mara d.o.o.
T: 042 204 226
M: 091 6283 091
E: info@mara.hr