Kontaktirajte nas
Kontakt
MARA
Partnerstvo. Povjerenje. Kvaliteta.
Inovativnost. Kreativnost. Predanost.
Pouzdanost. Pristupačnost. Zadovoljstvo. Uspjeh.

Mara d.o.o. - Poticanje društvenog poduzetništva
Poticanje društvenog poduzetništva
04.07.2016



U okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ objavljen je poziv za dostavu projektnih prijedloga “Poticanje društvenog poduzetništva”.

Opći cilj: 
Promicanje društvenog poduzetništva u cilju poticanja i osiguranja kapaciteta postojećih i budućih društvenih poduzetnika
 
Specifični ciljevi: 
 1. Unaprijediti znanja i vještine zaposlenika  postojećih i novih društvenih poduzeća putem specijaliziranih oblika osposobljavanja i obrazovanja;
 2. Poticati razvoj poslovanja postojećih i novih društvenih poduzeća;
 3. Povećati vidljivost društvenog poduzetništva putem informiranja javnosti i umrežavanja dionika.
Najniža i najviša vrijednost potpore:
Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi  400.000,00 kn.
Najviša vrijednost potpore, odnosno najviši iznos sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi  800.000,00 kn.
Intenzitet potpore po pojedinom projektu može iznositi do 100% prihvatljivih troškova.
 
Prihvatljivi prijavitelji
 
Skupina 1. 
Prijavitelj mora djelovati kao društveni poduzetnik, odnosno ispunjavati kriterij br.2 propisanih kriterija za društvene poduzetnike definiran Strategijom razvoja društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015.-2020,  (SDP) koji glasi;
Društveni poduzetnik obavlja djelatnost proizvodnje i prometa roba, pružanja usluga ili obavlja umjetničku djelatnost kojom se ostvaruje prihod na tržištu, te koja ima povoljan utjecaj na okoliš, doprinosi unapređenju razvoja lokalne zajednice i društva u cjelini te mora ispunjavati sljedeće uvjete:
 • biti pravna osoba privatnog prava – društvo s ograničenom odgovornošću, zadruga,
 • udruga, zaklada, koja obavlja djelatnost u Republici Hrvatskoj te isto ima utvrđeno u svojem temeljnom aktu ;
 • prijavitelj treba biti upisan u odgovarajući registar najmanje mjesec dana prije roka za podnošenje prijave te u Republici Hrvatskoj obavljati registriranu djelatnost odnosno imati sjedište u Republici Hrvatskoj; (prijavitelj i ako je primjenjivo, svaki projektni partner mora u prijavi priložiti presliku dokaza o registraciji te presliku akta o osnivanju ili drugog odgovarajućeg temeljnog akta iz kojega je razvidno djelovanje pravne osobe);
 • imati plaćene sve poreze i druga obvezna davanja u skladu s nacionalnim zakonodavstvom dospjele za plaćanje (prijavitelj i ako je primjenjivo svaki projektni partner, mora u prijaviti priložiti Potvrdu Ministarstva financija/Porezne uprave o nepostojanju javnog duga po osnovi javnih davanja koja mora biti izdana u razdoblju od dana raspisivanja Poziva do dana prijave na Poziv ;
 • nije u postupku predstečajne nagodbe, stečajnom postupku, postupku zatvaranja, postupku prisilne naplate ili u postupku likvidacije;
 • nije prekršio odredbe o namjenskom korištenju sredstava iz Europskog socijalnog fonda i drugih javnih izvora.
Skupina 2.
Prijavitelj koji u trenutku prijave ne djeluje kao društveni poduzetnik, ali provedbom projekta planira postati društveni poduzetnik ili obavljati gospodarsku djelatnost prema gore navedenom kriteriju br.2 definiranom SDP-om,  za društvenog poduzetnika, mora ispunjavati sljedeće uvjete:
 • biti pravna osoba privatnog prava – zadruga, udruga, zaklada, koja obavlja djelatnost u Republici Hrvatskoj te isto ima utvrđeno u svojem temeljnom akt ;
 • prijavitelj treba biti upisan u odgovarajući registar najmanje mjesec dana prije roka za podnošenje prijave te u Republici Hrvatskoj obavljati registriranu djelatnost odnosno imati sjedište u Republici Hrvatskoj (prijavitelj i ako je primjenjivo svaki projektni partner mora u prijavi priložiti presliku dokaza o registraciji te presliku akta o osnivanju ili drugog odgovarajućeg temeljnog akta iz kojega je razvidno djelovanje pravne osobe);
 • imati plaćene sve poreze i druga obvezna davanja u skladu s nacionalnim zakonodavstvom dospjele za plaćanje (prijavitelj i ako je primjenjivo svaki projektni partner, mora u prijaviti priložiti Potvrdu Ministarstva financija/Porezne uprave o nepostojanju javnog duga po osnovi javnih davanja koja mora biti izdana u razdoblju od dana raspisivanja Poziva do dana prijave na Poziv;
 • nije u postupku predstečajne nagodbe, stečajnom postupku, postupku zatvaranja, postupku prisilne naplate ili u postupku likvidacije;
 • nije prekršio odredbe o namjenskom korištenju sredstava iz Europskog socijalnog fonda i drugih javnih izvora.
Prihvatljive aktivnosti:
 
Skupina 1.
 1. Upravljanje projektom i administracija;
 2. Jačanje kapaciteta zaposlenika postojećih društvenih poduzeća kroz programe osposobljavanja i usavršavanja (unapređenje profesionalnih i menadžerskih vještina, tehničkog znanja, prodajnih vještina, marketinga i računovodstva);
 3. Unapređenje i stjecanje stručnih i poslovnih sposobnosti i vještina skupina u nepovoljnom položaju na tržištu rada (nezaposlene osobe s invaliditetom, hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, članovi smrtno stradalih, zatočenih i nestalih branitelja iz Domovinskog rata, mladi, žene, pripadnici romske nacionalne manjine) kroz radionice, izobrazbe i druge oblike osposobljavanja;
 4. Osmišljavanje i provedba informativnih aktivnosti u području društvenog poduzetništva (organizacija izobrazbe, radionica, okruglih stolova, sajmova, tiskanje promotivnih i  materijala za izobrazbu);
 5. Razmjena znanja i iskustava između postojećih društvenih poduzeća u RH i zemljama EU (umrežavanja društvenih poduzetnika na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, osnivanje tematskih skupina za suradnju i razmjenu dobrih praksi, organizacija studijskih putovanja u zemlji i inozemstvu);
 6. Promidžba i vidljivost
Skupina 2.
 1. Upravljanje projektom i administracija;
 2. Razvoj poslovnih ideja i planova za nova društvena poduzeća/društvene poduzetnike (širenje opsega usluga i proizvoda na lokalnom tržištu, procjena potreba i potencijala, novi  proizvodi i usluge, nova oprema nužna za isporuku novih proizvoda i usluga, profesionalne i savjetodavne usluge, istraživanje tržišta, društveni i okolišni utjecaj, mogućnost recikliranja, ciljani kupci); 
 3. Promidžba i vidljivost.
Rok za prijavu: 23.09.2016.

Za sva dodatna pitanja na raspolaganju Vam stoji Vaš MARA tim!

Izvor: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1263
 
© MARA d.o.o. 2015 | Sva prava pridržana
Ured: Tehnološki park, Zagrebačka 89, HR-42000 Varaždin
Mara d.o.o.
T: 042 204 226
M: 091 6283 091
E: info@mara.hr