Kontaktirajte nas
Kontakt
MARA
Partnerstvo. Povjerenje. Kvaliteta.
Inovativnost. Kreativnost. Predanost.
Pouzdanost. Pristupačnost. Zadovoljstvo. Uspjeh.

Mara d.o.o. - Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP
Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP
05.02.2018


 
Predmet Poziva: Poboljšanje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP-a koji djeluju u identificiranim prihvatljivim djelatnostima poticanjem ulaganja u kapacitete MSP, kroz početna ulaganja u izgradnju i/ili opremanje poslovnih jedinica
 
Svrha (cilj) Poziva: Jačanje regionalne konkurentnosti MSP-a kroz razvoj identificiranih strateških djelatnosti industrije. Poticanjem aktivnosti koje stvaraju dodatnu vrijednost i učinkovitim pozicioniranjem malog i srednjeg poduzetništva u globalnim lancima vrijednosti omogućit će se razvoj novih kompetencija, povećanje proizvodnje, povećanje izvoza i stvaranje novih radnih mjesta. 
 
U okviru ovog Poziva potpora će se dodijeliti projektima početnih ulaganja povezanim s osnivanjem nove poslovne jedinice, proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice, diversifikacijom proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila ili temeljitom promjenom u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice.
 
Prijavitelji moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.
 
Prihvatljivi prijavitelji moraju do trenutka prijave projekta biti registrirani u sektorima u kojima se trebaju odvijati aktivnosti projekta, a koji obuhvaćaju sljedeće sektore Nacionalne klasifikacije djelatnosti: 
a) C Prerađivačka industrija 
b) J Informacije i komunikacije.

Prihvatljive aktivnosti:
 
a. Ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu 
Ulaganje u materijalnu imovinu:
 • priprema zemljišta; krčenje zemljišta; trošak gradnje, rekonstrukcije zgrada, poslovnih prostorija, drugih objekata i uređenje pripadajuće parcele; 
 • trošak održavanja i /ili preuređenja, modernizacije zgrada, poslovnih prostorija, drugih objekata i uređenje pripadajuće parcele komunalni doprinos, cijene priključaka na vodovod i odvodnju i energetskih priključaka; 
 • trošak energetskog certifikata i uporabne dozvole; nabava novih strojeva, opreme, alata, radnih vozila i strojeva, te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon, ako ih u pogon stavlja dobavljač; 
 • troškovi montaže opreme i strojeva ukoliko su prikazani na istom računu s nabavljenom opremom te predstavljaju sastavni dio nabave opreme; 
 • ulaganja u mjere energetske učinkovitosti, povezana sa svrhom projekta; 
 • nabava mjernih uređaja povezanih s projektom; troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver) koji su izravno povezani sa svrhom projekta; 
Ulaganje u nematerijalnu imovinu:
 • nabava patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva; 
 • troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver) ako udovoljavaju čl. 7. Programa državnih potpora. 
b. Savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti 
 • usluge upravljanja projektom;
 • usluge stručnog nadzora građenja;
 • usluge izrade izvedbenog projekta gradnje;
 • usluge izrade dokumentacije za nabavu;
 • usluge revizije za verifikaciju troškova projekta, do maksimalnog iznosa od 75.000,00 kn
c. Sudjelovanje na sajmovima 
 • najam, uređivanje i vođenje štanda pri sudjelovanju poduzetnika na određenom sajmu ili izložbi s ciljem predstavljanja proizvoda koji je nastao kao rezultat investicije za koju je odobrena potpora
d. Usavršavanje 
Svi troškovi usavršavanja moraju biti izravno povezani s projektom 
 • troškovi predavača, za sate tijekom kojih su predavači sudjelovali u obuci; 
 • troškovi poslovanja povezani s predavačima i polaznicima koji su izravno povezani s projektom usavršavanja, poput putnih troškova, troškova materijala i potrošne robe izravno povezanih s projektom, amortizacija alata i opreme ako se upotrebljavaju isključivo za usavršavanje; 
 • najniži nužni troškovi smještaja za polaznike usavršavanja koji su radnici s invaliditetom; 
 • troškovi kotizacije za polaznike usavršavanja 
e. Priprema Prijavnog obrasca, Investicijske studije s proračunom projekta 
 • troškovi pripreme dokumentacije projektnog prijedloga (u iznosu do najviše 4% ukupne vrijednosti projekta) - Prijavnog obrasca, Investicijske studije s proračunom projekta (prihvatljivi od datuma objave Poziva) 
f. Uvođenje grijanja i hlađenja 
 • troškovi vezani za implementaciju sustava grijanja i hlađenja (postrojenja, uređaji zajedno sa dodatnim dijelovima potrebnim za implementaciju sustava za proizvodnju energije za grijanje i hlađenje objekta). 
g. Promidžba i vidljivost 
 • troškovi promidžbe i vidljivosti kojima se objavljuje sufinanciranje projekta od strane EU 
 
Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 500.000,00 HRK. 
Ukupni iznos državne potpore i potpore male vrijednosti ne može prijeći prag od 15.000.000,00 HRK.
 
Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 3. travnja 2018. godine.
Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu trajnog Poziva s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 28. prosinca 2018. godine. 
 
Za sva dodatna pitanja na raspolaganju vam stoji vaš MARA tim!
© MARA d.o.o. 2015 | Sva prava pridržana
Ured: Tehnološki park, Zagrebačka 89, HR-42000 Varaždin
Mara d.o.o.
T: 042 204 226
M: 091 6283 091
E: info@mara.hr