Kontaktirajte nas
Kontakt
MARA
Partnerstvo. Povjerenje. Kvaliteta.
Inovativnost. Kreativnost. Predanost.
Pouzdanost. Pristupačnost. Zadovoljstvo. Uspjeh.

Mara d.o.o. - Program razvoja javne turističke infrastrukture u 2017. godini
Program razvoja javne turističke infrastrukture u 2017. godini
07.08.2017OPĆI CILJ
 • Poticanje konkurentnosti hrvatskog turizma uz afirmaciju Hrvatske kao jedne od vodećih međunarodnih turističkih destinacija
POSEBNI CILJEVI
 • Unapređenje turističke kvalitete i sadržaja turističkog proizvoda
 • Razvoj turističke infrastrukture i očuvanje turističke resursne osnove
 • Primjerenija valorizacija resursa
 • Stvaranje nove atrakcijske osnove
 • Generiranje novih motiva dolaska
 • Ravnomjernija prostorna distribucija potražnje
 • Poticanje rasta turističke potrošnje
 • Povećanje zadovoljstva gostiju
 • Inovativna interpretacija prirodne i kulturne materijalne i nematerijalne baštine
 • Upravljanje posjetiteljima
Predlagatelji projekata su subjekti javnog sektora:
 • jedinice područne (regionalne) samouprave – županije
 • jedinice lokalne samouprave - gradovi, općine
PREDMET FINANCIRANJA
 
1. Plaže
Minimalni iznos potpore: 200.000,00 kn
Maksimalni iznos potpore: 1.000.000,00 kn
 
2. Centri za posjetitelje i interpretacijski centri
Minimalni iznos potpore: 100.000,00 kn
Maximalni iznos potpore: 1.000.000,00 kn
 
3. Javna turistička infrastruktura u funkciji aktivnog turizma
3.1. Izrada Operativnog plana razvoja cikloturizma županije sa standardima - isključivo županije
Maximalno 50.000,00 kn po županiji.
3.2. Uređenje (lakši građevinski zahvati) i označavanje postojećih i novih cikloturističkih, pješačkih i jahačkih ruta (kapitalni radovi) - isključivo županije
Minimalni iznos potpore: 100.000,00 kn
Maximalni iznos potpore: 400.000,00 kn
3.3. Uređenje, postavljanje i opremanje stanica za iznajmljivanje e- bicikla - isključivo jedinice lokalne samouprave – gradovi i općine
Minimalni iznos potpore: 100.000,00 kn
Maximalni iznos potpore: 400.000,00 kn
 
Ministarstvo sufinancira do 80% opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog projekta.
 
Prihvatljivost troškova:
a) troškovi izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije ili adaptacije, uređenja i  opremanja objekata javne turističke infrastrukture, nastali u tekućoj godini pa do izvršenja ugovornih obveza, u skladu s uvjetima svakog potprograma;
b) porez na dodanu vrijednost ukoliko je prijavitelj u sustavu PDV-a temeljem Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13,143/14 i 115/16).
 
Rok za podnošenje prijava: 15. rujna 2017.

Izvor: Ministarstvo turizma

Za sva dodatna pitanja na raspolaganju vam stoji vaš MARA tim!
 
© MARA d.o.o. 2015 | Sva prava pridržana
Ured: Tehnološki park, Zagrebačka 89, HR-42000 Varaždin
Mara d.o.o.
T: 042 204 226
M: 091 6283 091
E: info@mara.hr